• FAQ
  • สมัครเป็น Partner
  • 0

ส่งเอกสารยืนยันตัวตนแนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน ที่มองเห็นรูปภาพชัดเจน พร้อมเขียนหรือพิมพ์กำกับว่า “ใช้สำหรับสมัครสมาชิก Petto Pet Care เท่านั้น”
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชน
โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน

ส่งเอกสารยืนยันตัวตนแนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน ที่มองเห็นรูปภาพชัดเจน พร้อมเขียนหรือพิมพ์กำกับว่า “ใช้สำหรับสมัครสมาชิก Petto Pet Care เท่านั้น”
แนบรูปถ่ายหรือสำเนาสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชน
โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน