• FAQ
  • สมัครเป็น Partner
  • 0

ฝากสัตว์เลี้ยงอุ่นใจ ด้วยประกันภัยสัตว์เลี้ยง PETTO

เริ่มต้นเพียงวันละ 50 บาท

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ความคุ้มครองแบบที่ 1 : รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs แทนความห่วงใย…ให้เจ้าเพื่อนแท้ของคุณ ไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงในความซนและความซ่าของเขาอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
• เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
• ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ความคุ้มครองแบบที่ 2 : รับประกันภัยแบบไม่มีไมโครชิพ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs แทนความห่วงใย…ให้เจ้าเพื่อนแท้ของคุณ ไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงในความซนและความซ่าของเขาอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,800 บาท

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
• เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
• ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

ขั้นตอนและเอกสาร การทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง

กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างพร้อมเตรียมเอกสาร หลังอ่านเงื่อนไขการสมัคร และเลือกแผนประกันภัย (แบบฝังไมโครชิพ หรือ ไม่ฝังไม่โครชิพ) ที่ต้องการ

1. เตรียมเอกสารการทำประกันภัย

• แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัยสัตว์เลี้ยง
(กรอกข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง)
• แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสุขภาพ
สัตว์เลี้ยง
• สำเนาใบเพ็ดดีกรี / สำเนาใบรับรองการฉีด
วัคซีน / สำเนาสมุดประจำตัวสัตว์เลี้ยง (ถ้ามี)
• หลักฐานการฝังไมโครชิพ (ถ้ามี)
• สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง

2. นำสัตว์เลี้ยงเข้าตรวจสุขภาพ

• นำแบบฟอร์มตรวจสุขภาพและสัตว์เลี้ยงไปพบ
สัตวแพทย์
• ตรวจร่างกายภายนอก ไม่ต้องเจาะเลือดหรือ
เอ็กซ์เรย์ ตามแบบฟอร์มตรวจสุขภาพสัตว์
เลี้ยง พร้อมรับรองด้วยลายเซ็นแพทย์
• ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง หน้าตรง เต็มตัวหน้าตรง
ด้านข้าง ซ้าย-ขวา ใต้ท้อง และจุดเด่น หรือ
ตำหนิ

4. การชำระค่าเบี้ยประกันภัย

• ตรวจสอบสถานะการอนุมัติคำขอทำประกันภัย
• หากได้รับอนุมัติคำขอทำประกันภัยแล้ว กรุณา
ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย
• หลังชำระเงินแล้ว กรมธรรม์จะถูกจัดส่งให้ตาม
ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

3. นำส่งเอกสารการทำประกันภัย

• สแกนแบบฟอร์ม สำเนาเอกสารต่างๆ รูปถ่าย
อัพโหลดหรือส่งมาที่ info@petinsure.co
• ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (เก็บสำเนาไว้ 1 ชุด)
ส่งมาที่: บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
33 ซอยรามคำแหง 64 หัวหมาก
บางกะปิ กทม. 10240

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
6. กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
3. การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
4. โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
5. ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
6. การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน

*รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ลองดูว่าท่านจะได้รับรายได้เท่าไร
ลองดูว่าท่านจะได้รับรายได้เท่าไร